Projekty

2016 - 2019

Projekt  „POSILOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍKAPACITY OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE“

je spolufinancován Evropskou unií.Strategickým cílem projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy aposkytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků akapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí.

2016

"Ozelenění obcí SO Mezihoří"

Cílem projektu bylo pořízení 1476 stromů a keřů pro 12 zúčastněnýchobcí svazku. Celková hodnota projektu činila 475 850 Kč, přičemž bylačerpána dotace z Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2016 ve výši200 000 Kč. Výdaje ve výši 275 850 Kč z projektu financovaly obce.

2015 

 „Ekologické řešení biologického odpadu svazku obcí Mezihoří“

Cílem projektu bylo pořízení sběrných nádob na bioodpad do obcí SO Mezihořía pořízení 5 kusů štěpkovačů. Celková hodnota projektu činila 2 450 855Kč, přičemž byla čerpána dotace FS ve výši 2 080 655,50 Kč a dotace ze Státníhofondu ŽP ve výši 122 391,50 Kč. Výdaje ve výši 10% z projektu financovalyobce.

2012

„Svazek obcí Mezihoří – biologicky rozložitelný odpad“

Cílem projektu bylo pořízení sběrných nádob na biodpad doobcí SO Mezihoří. V obci Snovídky bylo zřízeno jedno centrálnímísto štěpkovačem.

 

2011

„Zvýšení bezpečnosti silničního provozu SO Mezihoří“ 

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozuv městysi Hvězdlice a obci Malínky, Milonice, Kožušice, Nemotice, Nevojicea Snovídky pořízením 10 kusů ukazatelů rychlosti vozidel.

 

2010

„Pasportizace majetku obcí svazku obcí Mezihoří“

 

Cílem pasportizace bylo identifikovat majetek jednotlivých obcí ve svazku,určit jeho technický stav, ekonomickou hodnotu. V projektu byl zmapovánnemovitý majetek – budovy, místní komunikace a chodníky, mobiliáře a veřejnázeleň.

 

2009

„ Zpracování a aktualizace strategických rozvojových dokumentů SO Mezihoří“

Cílem projektu byla aktualizace a dopracovánídokumentu: Rozvojové strategie SO Mezihoří 2007 – 2013.

 

„Studie využití území SO Mezihoří pro cestovní ruch" 

                                                                

Cílem projektu bylo vytvoření ucelené sítě pěších tras, cyklotras, koňskýchtras za účelem rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu, vytipovánízajímavých míst a společenských akcí v regionu SO Mezihoří.

2008

„VÍTEJTE U NÁS – PODPORACESTOVNÍHO RUCHU SO MEZIHOŘÍ“


Obsahem projektu je vytvoření propagačních a informačních služeb proturisty a návštěvníky mikroregionu, kterým budou tyto služby nabízenyprostřednictvím informačních kiosků, informačních mapových tabulí, informačníchletáků o regionu, turistických map a propagačních předmětů.

„CYKLISTICKÁ LÁVKA PŘESSILNICI I/50 U OBCE NEVOJICE“

Cílem projektu jevybudování lávky přes silnici I/50 u obce Nevojice, která bude řešit koliznímísto na tomto úseku frekventované mezinárodní komunikace. Projekt je určen jakpro turisty a cykloturisty, neboť v tomto úseku silnici protíná pěší stezka aplánovaná cykloturistická trasa, tak pro obyvatele obce, neboť jim umožníkaždodenní bezpečný pohyb mezi komunikací rozdělenými částmi obce.

„OCHOTA ZA OCHOTU –PODPORA OBČANSKÝCH AKTIVIT OBYVATEL“


Grantový program je zaměřen na podporu realizace projektů nestáníchneziskových organizací, v souladu s opatřeními Rozvojové strategie SO Mezihoří.
Projekt nebyl realizován, neboť nebyl finančně podpořen Jihomoravským krajem zProgramu rozvoje venkova.

2007

„VYTVOŘENÍ GEOGRAFICKÉHOINFORMAČNÍHO SYSTÉMU SO MEZIHOŘÍ“


Na všech obecních úřadech mikroregionu Mezihoří byl zaveden geografickýinformační systém MISYS jako nástroj pro snadnější získávání, zpracování aposkytování geografických dat ve vztahu k trvale udržitelnému rozvojimikroregionu.

2006

„ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOMEZIHOŘÍ 2007 – 2013“


Dokument „Rozvojová strategie SO Mezihoří 2007 – 2013“ byl zpracován v roce2006 díky dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje a příspěvkučlenských obcí SO Mezihoří. 
Cílem zvolené strategie je dosažení a řízení trvale udržitelného rozvoje obcímikroregionu, jehož výsledkem bude zvýšení úrovně života na vsi, při zachovánívenkovského způsobu žití, nerozlučitelně spjatého s okolní přírodou.

„PŘÍPRAVA MEZIHOŘÍ NAZALOŽENÍ MAS A TVORBU VLASTNÍ STRATEGIE“


Cílem projektu je vytvoření podmínek pro vznik mezi sektorovéhopartnerství, úzkou spolupráci státní správy, podnikatelských subjektů aneziskových organizací vedoucí k harmonickému rozvoji dané venkovské oblasti.
Projekt nebyl podpořen z důvodu nedostatku finančních prostředků kespolufinancování z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčníhozemědělství.

 

:shapelayout v:ext="edit">

2016 - 2019

Projekt  „POSILOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍKAPACITY OBCÍ NA BÁZI MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE“

je spolufinancován Evropskou unií. Strategickýmcílem projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování arozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacitjednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Úterý
23.04.2019
Vojtěch

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English