Dotace

Jihomoravský kraj

- oblast kultury a památkové péče - příjem žádostí do 1. 2. 2010

- program protidrogových aktivit - příjem žádostí do 18. 12. 2009

- program prevence kriminality (investice i neinvestice) - příjem žádostí do 18. 12. 2009

- požární technika a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH - příjem žádostí do 28. 2. 2010

 

Kompletní informace na www.kr-jihomoravsky.cz /Granty a dotace.

Pravidla programů:

Ministerstvo pro místní rozvoj

- Podpora obnovy venkova

- Bezbariérové obce

- Podpora bydlení

Kompletní informace na www.mmr.cz, sekce Regionální politika a Bytová politika. Příjem žádostí do 1. února 2010.

Pravidla programů:

Nadace ČZ

Nadace ČEZ vyhlašuje na rok 2010 grantové řízení pro projekt Oranžové hřiště (sportovní/dětské). Uzávěrka pro přijímání žádostí do 29. 1. 2010.

Více informací na www.nadacecez.cz.

Operační program přeshraniční spolupráce ČR - SR 2007-2013

Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR jako Řídící orgán Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 zveřejňuje výzvu na předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Termín uzávěrky přijímání žádostí je 5. února 2010.

Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury zveřejnil pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2010.

Žádosti o příspěvek lze podávat do 20. března 2010.

Zelená úsporám

 

Zelená úsporám - program Státního fondu životního prostředí

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu. Veškeré informace o programu Zelená úsporám jsou k dispozici na www.zelenausporam.cz

 

Operační program Životní prostředí

14. výzva Operačního programu Životní prostředí

XIV. výzva Operačního programu Životní prostředí se vztahuje na čtyři prioritní osy.
Žádosti o podporu je možné podávat od 2. listopadu 2009 do  5. ledna 2010.
Celkem je k rozdělení připraveno 6,85 miliard korun.

Ve XIV. výzvě je možné podávat žádosti o podporu ve čtyřech osách

  • Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (osa 1)
  • Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik (osa 5)
  • Zlepšování stavu přírody a krajiny (osa 6)
  • Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (osa 7)
Více informací  zde
                                                                              ...
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP
Úterý
23.04.2019
Vojtěch

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English