O obci

Historie

Jméno Dobročkovice pochází ze jména Dobrošek – původní název osady byl Dobroškovice. Archeologický průzkum objevil stopy z období starší doby kamenné, sídliště neolitického zemědělce – kultura volutové keramiky, nejvýznamnější je nález bronzových a zlatých předmětů z doby cca 1800 – 1500 let př.n.l., chovaný dnes ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně. Objev římské mince potvrzuje stopy z keltského osídlení a z doby římsko – germánské. Půdorys vesnice, který se uchoval do dnešních dnů má tvar okrouhlice, typický pro mladohradištní dobu 8.-10. století. Po dobročkovské tvrzi dnes není ani stopy, zato kostel Všech svatých si dodnes zachoval původní románské jádro. Vznik kostela se datuje někdy po roce 1300.
První písemná zpráva o existenci Dobročkovic pochází z roku 1355. Jako majitelé obce jsou uvedeni Lucek a Jan z Dobročkovic. Patřili k rodu pánů z Dobročkovic a ze Švábenic. Po celé 14. století je příznačná velká rozdrobenost majetků mezi četné příslušníky rodu z Dobročkovic, pánů z Otaslavic, z Kobeřic a Zástřizlů. Teprve rokem 1406 se začíná dobročkovický statek scelovat. Jindřich ze Zástřizl získává věnný podíl Bolky z Dobročkovic v ceně 300 kop grošů a v r. 1409 vykupuje podíly svých zástřizlovských příbuzných bratří z Kunkovic. Zdeněk a Jan Vlk ze Švábenic byli vedeni jako majitelé Dobročkovic ještě v roce 1447. Od roku 1493 drží celou vesnici páni ze Zástřizl. V roce  1502 soustřeďuje celý dobročkovický statek do svých rukou Jaroš ze Zástřizl. V roce 1516 se páni ze Zástřizl Dobročkovic vzdávají a prodávají je Janu Kobíkovi z Opatova. Jeho syn Jiřík Kobík zemřel před rokem 1544 a Dobročkovice byly rozděleny mezi jeho dvě sestry Alžbětu, Margetu  a jejich tetu Markytu, provdanou za Hynka Pacáka z Pačlavic. Roku 1555 získal po Jeronýmu z Božic dobročkovické zboží Václav Havránek z Rybího. Ani on si své zboží v Dobročkovicích nepodržel dlouho. Spolu s Jakubem Pacákem je prodali Záviši z Víckova. Ten odkázal svému synovci Přemkovi z Víckova celý dobročkovický statek s kostelem, dvorem, pustou ves Knínice a Nový Zámek s dvorem, pivovarem, rybníkem a mlýnem. Roku 1575 se novým majitelem tohoto statku, nazývaného novozámecký, stává Jindřich ze Zástřizl. Avšak již 1590 jeho syn Jiří Zikmund prodává panství synům Jana Martinkovského z Rozseče. Za pobělohorských konfiskací propadá novozámecký statek Adama Kravařského ze Šlevic ve prospěch válečného zbohatlíka Mikuláše Nussera z Nusseku. V polovině 17. století, po skončení 30 leté války, bylo v Dobročkovicích napočítáno 14 osídlených a 30 pustých domů. Roku 1671 končí samostatná historie novozámeckého statku, který je Alexandrem Jindřichem, vévodou šlesvicko-holštýnským, spojen s Milonicemi. Z pozdějšího vlastnictví Žákovských z Dovrčiv přechází roku 1751 do rukou osvíceného Josefa, svobodného pána Petrasche, zakladatele zednářské lóže Společnosti neznámých. Jeho dědic Jan hrabě Wengerský prodal roku 1798 panství Liechtensteinům. Od té doby, až do roku 1918, patřily Dobročkovice k bučovickému panství knížat Liechtensteinů. 
V roce 1846 byla v obci otevřena škola, která sloužila až do roku 1931, kdy byla postavena nová. Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen roku 1898. Obec byla elektrifikována v roce 1928 a o rok později byla postavena silnice. 
Obec Dobročkovice byla osvobozena 30. dubna 1945 rumunskými vojáky. Při bojových operacích padlo 6 vojáků, kteří  byli pohřbeni ve společném hrobě na místním hřbitově. V obou světových válkách zahynulo 23 místních občanů.
Obecní hřbitov byl zřízen v roce 1949, v r. 1952 byla postavena budova obecního úřadu, v r.1955 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo a v roce 1977 bylo otevřeno nové pohostinství s kulturním domem. Základní škola ukončila svoji činnost v roce 1977 a mateřská škola v roce 1991. Obec měla vždy vlastní samosprávu mimo let 1977 až 1991.

Současnost

Obec Dobročkovice jako samosprávní celek řídí zastupitelstvo obce. Má 7 zastupitelů ( výbor kontrolní a finanční). Lze říci, že obec je klidná bez větších problémů, se standardním vybavením. V obci se nachází obchod se smíšeným zbožím, pohostinství s kulturním domem a veřejný vodovod. Udržují se kulturní  tradice ( Ostatky, velikonoční zvyky – hrkání, mrskút, dětský den, tradiční krojované hody, vánoční výstava perníčků ) a v poslední době i rozvoj turistiky a sportu, pro které se podařilo vybudovat kvalitní zázemí. V obci pracuje Sbor dobrovolných hasičů Dobročkovice, který sdružuje velký počet občanů všech věkových kategorií.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Dobročkovice

Kostel všech svatých
Kostel všech svatých
Svazek obcí
MAS
JMK
Neděle
21.04.2024
Alexandra

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English