O obci

Na základě archeologických nálezů a ve spojení s dalšími údaji je možno se domnívat, že dnešní Nemotice jsou kontinuálním pokračováním původního osídlení na kopci Nemotínek.
Tato lokalita je v období po třicetileté válce uváděna, podle záznamu v zemských deskách z r. 1446,  jako pustá ves.
Data o Nemoticích vycházejí ze záznamu  Moravského diplomatického kodexu (CDM-UI-str. 276), kde se objevuje tento zápis z r. 1327: „Já Lučko, kanovník olomoucké kapituly, učinil jsem závěť za účasti magistra Štěpána Znojemského arcijáhna, Richarda Vikáře, Petra, faráře z Nemotic a jiných….“
Další časový údaj pochází z roku 1371 (moravské zemské desky), v souvislosti s prvním držitelem Benešem z Ganšperka a s existencí tvrze.
Z historických pramenů je známo, že se v předhusitské době majitelé (držitelé) vsi a tvrzi často střídali.
Nejstarším z nich byl již zmíněný Beneš z Ganšperka, pocházející z jedné z větví staršího rodu Doupovců. Znakem tohoto rodu byl štít s třemi břevny, v klenotu měl tento rod vzlétající husu. Modifikovanou podobu současného znaku navrhl heraldik Miroslav Pavlů.
Beneš z Ganšperka postoupil Nemotice i s tvrzí, dvorem a kostelem Raclavovi z Měnína, pak  následovalo několik dalších majitelů.
V r. 1578 je majitelem Jan Černohorský z Boskovic.  Tento majitel je v širokém okolí především znám jako Jan Šembera Černohorský z Boskovic, stavitel bučovického zámku.
Podle historických pramenů si jeho dcera Kateřina vzala za manžela Maxmiliána z Lichtenštejna a ten po její smrti získává celé bučovické panství včetně Nemotic.

Stručné, ale konkrétní údaje o vývoji osídlení obce uvádějí ve svých statistikách historické prameny, podle nich bylo před rokem 1618 v Nemoticích 32 domů, v roce 1784 již 48 domů s 288 obyvateli. Podle sociálního rozvrstvení bylo v obci 28 sedláků, z toho 12 pololáníků a 16 čtvrtláníků. Sociální složení vesnice doplňovali domkaři – drobní hospodáři, jejichž počet se od 17. století zvyšoval.

V r. 1843 bylo v Nemoticích 59 domů, žilo zde 412 obyvatel, z toho 199 mužů a 213 žen.
Živili se převážně zemědělstvím. V té době zde dobře prosperoval mlýn s dvěma moučnými stolicemi. V roce 1849 zde byl vybudován vodní náhon, který sloužil mlýnům v Nemoticích a ve Snovídkách.

V letech 1848-1849 došlo k vysušení rybníků. Rejstříky o výlovech z r. 1571-1575 poměrně přesně uvádí které druhy ryb se v Nemoticích chovaly. Vedle kaprů se lovili štiky a karasi.
Vysušení rybníků pak značně usnadnilo stavbu vlárské železniční trati a nádražních objektů (1886).

V roce 1901 bylo v obci 111 domů a 627 obyvatel, v roce 1921 - 125 domů a 659 obyvatel, v roce 1941 - 175 domů a 745 obyvatel, v roce 1960 - 180 domů a 600 obyvatel, v roce 1980 -187 domů a 475 obyvatel, v roce 2000 - 196 domů a 349 obyvatel, v roce 2008 - 202 domů a 359 obyvatel.

Z organizací v obci pracuje Sbor dobrovolných hasičů Nemotice, který mimo soutěže v hasičském sportu zajišťuje konání krojovaných Václavských hodů, dále provádí sběr železného šrotu a různé sportovní akce.

Dalším aktivním souborem je divadelní společnost  Tři z jedné, která vznikla v 80. letech a navázala na tradici ochotnického divadla v Nemoticích.
V současnosti hrají v této skupině děti a mládež. Mimo divadelních vystoupení pořádají každoročně dětský maškarní ples, Den dětí spojený s cestou pohádkovým lesem, spolupodílí se na  zahradních slavnostech a organizaci živého betlému v Milonicích při příležitosti vánočních svátků.

TJ Sokol zajišťuje provoz na tenisových kurtech.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Nemotice

Noční schody ke kostelu
Noční schody ke kostelu
Svazek obcí
MAS
JMK
Sobota
22.06.2024
Pavla

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English