O obci

Nesovice - malá zemědělská obec vzdálená 7 km východně od Bučovic, rozléhající se při ústí Hvězdličky do Litavy a při státní silnici z Brna do Uherského Hradiště. Obec se nachází na dvou katastrálních územích (Nesovice + od r.1942 Letošov). K obci taktéž přináleží osada Nové Zámky, farností Nesovice přináleží do sousedních Milonic. Celková výměra pozemku obce Nesovice činí 1028ha. Obec Nesovice čítá 1170 obyvatel a 450 domů. 
Za počátek Nesovic můžeme považovat ojedinělý zápis z roku 113, uvedený ve Vlastivědě moravské nebo až zápis z roku 1365, od této doby  jsou pak již souvislejší zprávy. Ve 14.století mají Nesovice společné osudy s obcí Milonice, kdy byly ve vlastnictví Ježka Klüsche (Küsche, Kluse). V 15.století pak s obcemi Chvalkovice, Komorov, Kozojedy, Bohdalice, Nemotice a Ždánice, když se staly majetkem rytířů ze Zástřizl. V polovině 16.století jsou však Nesovice prodány Závišovi z Víckova, který vlastnil Dobročkovice.
Se jménem Záviše z Víckova se začíná historie Nesovic rozšiřovat o Nové Zámky, které vyrůstají v podhradí nově postaveného zámku. Zámek z roku 1561 však nebyl díky smrti Záviše z Víckova nikdy dokončen a z původně zamýšleného mohutného čtyřkřídlého objektu, zůstala zachována jen severní a východní část. Nyní je zámek v soukromých rukou a pro veřejnost je nepřístupný.
Na počátku 18.století žilo v Nesovicích asi 160 obyvatel, letošovská kronika uvádí 48 domů, Josefinský katastr z roku 1787 již 63 domů. Počet obyvatel roste v 19.století, kdy ve třicátých letech je zapsáno v Nesovicích a Nových Zámcích 83 domů a 498 obyvatel. Letošov má roku 1880 70 domovních čísel.
Obce byly do roku 1848 spravovány vrchností dosazovanými pudmistry, roku 1850 byli poprvé voleni starostové obce a obecní výbor. Prvním starostou v Nesovicích byl Florián Pilát.
Po vydání zákona o povinné školní docházce Marií Terezií a Josefem II., nastává velký nárůst triviálních škol, jedna vzniká i v Nesovicích. Rozhodnutí postavit školu v Nesovicích bylo provázeno neshodami o tom, kde by měla škola stát. Současné místo školy bylo přijato jako „skoro stejně vzdálené od osady Nesovice a kolonie Nových Zámků, na polní cestě na rozhraní obecního a knížecího pozemku, u samé cesty k Dobročkovicím.“ Stavba netrvala ani rok, byla dokončena v červenci r.1909, vyučovat se začalo 15.září 1909, 19.září byla budova slavnostně vysvěcena a v prosinci je jmenován prvním nadučitelem – řídícím školy Karel Poláček. Velmi brzy však byly objeveny nedostatky v provedení stavby, které měly za následek, že „budova se stále trhala“ a trhliny byly tak veliké, že se v nich mohli usazovat vrabci. Úřední komise roku 1914 nařídila zpevnění zdí a základů, ale válečné události opravy zdržely, přikročilo se tedy k ní až roku 1919. Vyučovat se začalo ve dvou třídách se 141 žáky, později byla zřízena pobočka a od roku 1914 se stala školou trojtřídní se 165 žáky.
Nové rysy do podoby Nesovic vtiskla také železniční trať z Brna do Uherského Brodu a Vlárského průsmyku, po které jako první projel nákladní vlak v srpnu 1878 za přítomnosti davu zvědavců, kteří se shromáždili kolem trati. V září téhož roku byl vypraven z Brna přesidlovací vlak, který vezl vybavení do železničních stanic, a v říjnu byla na dráze zahájena pravidelná doprava. Ze začátku jezdily čtyři osobní a dva nákladní vlaky denně a obyvatelé Nesovic měli velkou výhodu, protože v místě byla také železniční stanice s „výpravčí budovou, čekárnou, bytem, dřevěným skladištěm a rampou“.
Ještě větší význam měla pro obce samotné výstavba silnic. Komunikace v 19.století byly velmi špatné. Jejich zlepšení přinesla výstavba silnice od Leošova, přes Nové Zámky do Snovídek (1855), která navazovala na silnici od Bučovic. Roku 1889 byla vybudována silnice přes Nesovice k Milonicím.
Součástí podoby Nesovic a Nových Zámků byly také kaplička a zvonice. V Nesovicích se kaplička připomíná už od roku 1850 a byla zasvěcena sv.Janu Nepomuckému, v Nových Zámcích byla zvonice, ke které byla roku 1912 postavena kaplička (jak dokládá dopis z roku 1912). 
Vnitřní aktivitu života vesnice charakterizuje vznik spolků a institucí, které měly sloužit obyvatelům a které byly také projevem jejich kulturních zájmů. V Letošově vznikl r.1893 Čtenářský spolek, který vlastnil bohatou knihovnu, umístěnou ve škole. Po převratu r. 1918 se však rozešel.. V Nových Zámcích se roku 1912 uvádí vznik spolku Vlastimír, o jehož činnosti však nejsou žádné zprávy. Po zemřelém nájemci statku Otakaru Sekalovi dostal  spolek na 300 knih, které byly vedeny pod názvem Otakarova knihovna. Roku 1896 byl založen sbor dobrovolných hasičů, jehož členy byli občané Letošova i Nesovic, který měl sloužit oběma obcím. Protože mezi hasiči i vedením obcí vznikaly spory, roku 1899 se sbor rozdělil, v každé z vesnic vznikl samostatný útvar a rozdělen byl také majetek.
Dalším doplněním dnešní podoby Nesovic byla stavba rolnického družstva, v sousedství parní pily z roku 1934, přístavba lidového družstva v roce 1936 a stavba hospodářského družstva – filiálky Bučovice z téhož roku, kdy byla zároveň definitivně ukončena práce na pile. Roku 1936 se na návsi v Nesovicích objevuje nová  kaple, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, jehož starobylá socha sem byla přemístěna ze staré zbourané kapličky. Mecenášem stavby byl opat premonstrátského kláštera v Nové Říši, nesovický rodák P. Pavel Souček. 
Nemalou změnou v obci je potom nový sportovní areál, kde vedle fotbalového hřiště a kabin vyrostly kurty pro odbíjenou a tenis, parket pro pořádání zábav a rozsáhlá stavba – kulturní dům. Jeho výstavba začala v roce 1978 a slavnostní otevření se konalo v únoru 1983 „na počest únorových událostí“. V poschodí vznikly kanceláře pro národní výbor a obřadní síň pro sňatky a vítání narozených dětí.

Současnost

Nesovická cihelna byla zbourána v roce 1990,  v několika letech vznikají soukromé firmy a podniky, které výrazně charakterizují současnou dobu a její trendy. Také bývalá cihelna v Letošově je proměněna v podnik pro výrobu speciálního skla.
Generální opravou prošla v roce 1999 budova školy, opravy se také dotkly kaple v Nesovicích a budovy pošty (vedle které byla vystavěna v roce 1998 nová digitální ústředna s neomezenou kapacitou telefonních čísel), viditelný je také návrat soukromých obchodů (namísto monopolu prodejen Jednota). Z bývalé budovy MNV je zrekonstruováno zdravotní středisko i s lékárnou.
Od roku 1996 je obec plynofikována, do mnoha domů vedou telefonní přípojky, život zpříjemňuje i zlepšení železniční dopravy zastávkami zrychlených vlaků.
V současné době se chystá výstavba splaškové kanalizace, čímž obec získá úplnou infrastrukturu sítí, rovněž se plánuje nová bytová výstavba…

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská umie ROP

Nesovice

Zámek
Zámek
Svazek obcí
MAS
JMK
Pátek
19.07.2024
Čeněk

Svazek obcí Mezihoří,
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
obecniurad@snovidky.cz
+420 517 367 523

Česky Deutch English